Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Maršovice

Obec Maršovice

Zastupitelstvo obce Maršovice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Maršovice

Zastupitelstvo obce Maršovice se rozhodlo dne 13.1.2020, usnesením č. 99 vydat dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Maršovice.
 2. Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na:
 1. papír,
 2. sklo bílé,
 3. sklo barevné,
 4. PET lahve,
 5. plasty z domácností,
 6. nápojové kartony,
 7. kovy,
 8. biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
 9. jedlé oleje a tuky,
 10. objemný komunální odpad,
 11. nebezpečné složky komunálního odpadu,
 12. směsný odpad.
 1. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle  odst. 1 písm. a) až k).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob (kontejnerů) a pytlů na tříděný odpad.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou označeny logem oprávněné osoby, příslušnými nápisy a barevně odlišeny:
 1. papír - barva modrá,
 2. sklo bílé - barva bílá
 3. sklo barevné – barva zelená,
 4. PET lahve - barva žlutá,
 5. kovy – barva šedá,
 6. biologicky rozložitelný odpad – barva hnědá,
 7. jedlé oleje a tuky – barva černá.
 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na obcí určených stanovištích, a to:
  1. Maršovice – dolní parkoviště
  2. Maršovice u hasičárny
  3. Čížkovice
  4. Maršovice – odbočka Dalešice.
 2. Pytle na tříděný odpad jsou označeny logem oprávněné osoby, příslušnými nápisy a barevně odlišeny:
  1. nápojové kartony – barva červená,
  2. plasty z domácností – barva žlutá,
  3. kovy – barva šedá.
 3. Pytle na tříděný odpad se označují číslem popisným a po naplnění a zavázání se odkládají na stanoviště zvláštních sběrných nádob uvedená v odst. 3.
 4. Zvláštní sběrné nádoby a pytle na tříděný odpad lze užívat výhradně pro odkládání tříděného odpadu, pro který jsou určeny.


 Čl. 4

Shromažďování objemného komunálního odpadu

 1. Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
 2. Sběr a svoz objemného komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Obec o termínech sběru a místech svozu objemného komunálního odpadu informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na výlepových plochách a na webových stránkách obce.


 

Čl. 5

Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Obec o termínech sběru a místech svozu nebezpečných složek komunálního odpadu informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na výlepových plochách a na webových stránkách obce.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

 1. Směsný odpad se shromažďuje do určených sběrných nádob, kterými jsou
 1. typizované sběrné nádoby - popelnice o objemu 60 l, 80 l, 110 l, 120 l a 240 l označené logem oprávněné osoby,
 2. sběrné plastové pytle označené logem oprávněné osoby, určené ke shromažďování směsného odpadu produkovaného v místech těžko přístupných svozové technice a pro případy, kdy pro odložení směsného odpadu nepostačuje typizovaná sběrná nádoba (dále jen „sběrné pytle“).
 3. odpadkové koše sloužící pro odkládání drobného směsného odpadu, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci.
 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích určených obcí tak, aby byly dobře přístupné pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadů.
 2. Sběrné pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě. Po jejich naplnění a zavázání se odkládají v den svozu na svozovou trasu.
 3. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nimi nevypadával. Nesmí být hutněn (např. sešlapáváním), zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho struktura.
 4. Sběrné nádoby určené ke shromažďování směsného odpadu lze užívat výhradně pro odkládání tohoto odpadu.


 

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Maršovice č. 1/2015, ze dne 10. 2. 2014 o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Maršovice.


 

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.


 


 

 

…………………………..                                       …………………………………..

Ing.Petr Marx                                                 Jiří Ouhrabka

místostarosta                                                    starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:


 

1 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů


 

Vyvěšeno: 22. 1. 2020

Datum sejmutí: 7. 2. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět