Navigace

Obsah

Zpět

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE KONANÉHO DNE 13.1.2020 V 17.00 V KANCELÁŘI OÚ.

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE KONANÉHO DNE 13.1.2020

V 17.00 V KANCELÁŘI OÚ.

 

Z A  S T  U  P  I  T  E  L  S T  V O    O  B  C  E 

 

B  E  R  E    N  A     V Ě  D  O  M  Í

– Městská policie Jablonec nad Nisou – plnění veřejnoprávní smlouvy č. 558-2017-MP za měsíc prosinec 2019. Celkem 10 přestupků.

 – Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP, oddělení ŽP a Státní památkové péče – Stanovisko k těžbě dříví  - souhlasí se záměrem provést mýtní nahodilou těžbu , lesní pozemek 863 do 30.3.2020.

– Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP, oddělení vodoprávní úřad – Rozhodnutí – vrtaná studna u NRD Maršovice u Jablonce n.N. ppč. 843/1 v k-ú. Maršovice u Jablonce n.N.

 - žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Maršovice pro rok 2020 v částce 25 000,-Kč pro knihovnu Maršovice.

 – žádost velitele JSDHO Maršovice – o věcné prostředky a prostředky OOP JSDHO Maršovice 2020.

 – Úřad práce ČR Jablonec n.N. – pozvánka na setkání starostů dne 15.1.2020.

– Statutární město Jablonec n.N.   -Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 491/2009 – OS/Ř článek IV -  úhrada nákladů ve výši 2000,-Kč .

– KÚ LK  – Veřejnoprávní smlouva – nabytí právní moci dodatkem č. 1. (úsek agendy přestupky).

– Daniel Pecháček – cenová nabídka žlabu a svodu na budově hřiště s DPH 30 636,-Kč.

– Swárovský Pavel tesařství, klempířství – cenová nabídka žlabu a svodu na budově hřiště  28 400,-Kč.

 -žádost o poskytnutí informací : vysvětlení umístění lodního kontejneru a vývoz odpadků na parkovišti a nepořádek u místa pro sběr tříděného odpadu

-pořízení automatického defibrilátoru, který pořídila výjezdová jednotka z vlastních finančních zdrojů.

 

 

S  CH  V A  L  U  J  E 

  • usn. č. 93 – Program zastupitelstva obce Maršovice
  • usn. č. 94 – podání žádosti o dotaci Program  8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny.
  • usn. č. 95 – návrh rozpočtu na rok 2020. V souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejňujeme návrh rozpočtu obce Maršovice u Jablonce nad Nisou pro rok 2020.

 

Rozpočtové příjmy a výdaje pro rok 2020 jsou navrhovány vyrovnané.

 

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2020 mohou občané uplatnit písemně 10.2.2020

Rozpočtové výdaje celkem :8 520 000,-Kč

Rozpočtové příjmy celkem:8 520 000,-Kč

 

Financování třída 80,- Kč

 

Výdaje: Investiční akce

Místní komunikace500 000,-Kč

                      KD – přestavba                        j                                                                    450 000,-Kč

Sportovní zařízení – prvky180 000,-Kč

Dešťová kanalizace950 000-Kč

KD byt350 000,-Kč

Sklad techniky a tříděného odpadu90 000,-Kč

 

Investice celkem2 520 000,-Kč

                           

  •  

MŠ neinvestiční příspěvek – transfer300 000,-Kč

 

Návrh rozpočtu 2020 přiložen k zápisu.

  • usn. č. 96 – žádost o pronájem obecní restaurace dne 8.2.2020. Pronájem v částce 1000,-Kč + spotřebované energie.
  • usn. č. 97 – Pachtovní smlouvu Kokonínská zemědělská a.s. od 1.1.2020 – 31.12.2024.
  • -usn. č. 98 – Obecně závaznou vyhlášku obce Maršovice č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.
  • usn. č. 99 – Obecně závaznou vyhlášku obce Maršovice č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Maršovice u Jablonce nad Nisou.

 

 

 

Příští zastupitelstvo obce  Maršovice se koná v pondělí 10. února 2020 v 17:00 hodin v kanceláři OÚ.

 

                          Ing. Petr Marx                                                 Jiří Ouhrabka

                            místostarosta                                                    starosta

Každé zastupitelstvo obce Maršovice je veřejně přístupné. Kompletní zápis k nahlédnutí v úřední dny na OÚ.

    

Vyvěšeno: 21. 1. 2020

Datum sejmutí: 6. 2. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět