Navigace

Obsah

Zpět

USNESENÍ Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE KONANÉHO DNE 20.7.2020 V 17.00 HODIN V KANCELÁŘI OÚ Č.P. 52.

USNESENÍ Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE KONANÉHO DNE 20.7.2020 V 17.00 HODIN V KANCELÁŘI OÚ Č.P. 52.

 

Z A  S T  U  P  I  T  E  L  S T  V O   O  B  C  E

B  E  R  E     N  A      V Ě  D  O  M  Í

– Geodetické sdružení s.r.o. -  pozvánka na projednání vytyčené hranice parcel v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou. Podle údajů z katastru nemovitostí Obec Maršovice je vlastníkem parcel sousedících s vytyčovanou hranicí : 736/2 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.           

– Magistrát města Jablonec nad Nisou – Výzva o přidělení čísla popisného na ppč. 1140/1. Vyřízeno.

 – Dohoda o konání divadelního představení dne 20.9.2020 v Maršovicích – Divadelní spolek Vojan Desná - Mladá haluz.

87/2020 – žádost o zařazení do výběrového řízení na prodej pozemku 26/1 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou. P. Anna Blažková.

– HZS LK – opětovné zapojení jednotek SDH obcí do vybrané zásahové činnosti.

 – Státní pozemkový úřad – monitoring eroze zemědělské půdy – žádost o součinnost.

 – Ing. Jaroslav Hanzl – Geodet zpřesnění bodů u ppč. 1111.

 – Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP, stavební úřad –  Územní souhlas pro ČEZ Distribuce s  umístěním stavby ´´JN, Maršovice, parc. č. 157-IV-12-4018595´´na pozemku st. p. 21. ppč. 105/2 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

– Krajský úřad LK – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací z Dotačního fondu LK, oblasti podpory č. 1 – Požární ochrana a prevence kriminality – programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí LK; programu č. 1.3 Dotace obcím LK na činnost JPO II a programu č. 1.4 Prevence kriminality.

 – Městská policie Jablonec nad Nisou – plnění veřejnoprávní smlouvy č. 558-2017-MP za měsíc červen 17 přestupků.

 – Magistrát města Jablonec nad Nisou – společný souhlas Maršovice, domovní ČOV k RD č.p. 109 na pozemku st. p. č. 295 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

– Magistrát Jablonec nad Nisou – odbor stavební a ŽP, stavební úřad – Oznámení zahájení společného řízení povolení na stavbu RD s terasou, přístřešek pro auto, zpevněné plochy. Opěrná stěna, oplocení, přípojka kanalizace, domovní rozvody NN, vody a plynu na ppč. 116/2, 116/3, 116/4, 749/4, 1268 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

– Galileo – oznámení o fúzi společnosti Online-Team s.r.o. se společností Galileo Corporation s.r.o.

 – žádost o zařazení do výběrového řízení prodej pozemků ppč. 26/1 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou. 

– žádost o koupi pozemku ppč. 850/1 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

 – Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole za rok 2019 Mateřská škola Maršovice 81, příspěvková organizace. Nebyly shledány významné nedostatky.

– Magistrát Jablonec nad Nisou – Společný souhlas územní souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru RD s terasou, přístřešek na auto, zpevněné plochy, opěrná stěna, oplocení, přípojka kanalizace, domovní rozvody NN, vody a plynu na ppč. 116/2, 116/3, 116/4, 749/4, 1268 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

– HZS LK – používání pěnidel u jednotek požární ochrany. Doplňující informace o fluorovaných látkách v pěnidlech a obecná doporučení pro používání, pořizování a skladování pěnidel u HZS ČR. Předáno veliteli výjezdové jednotky JSDHO Maršovice.

 – Městský úřad Železný Brod – Veřejné projednání návrhu ,, Změny č. 2 územního plánu Skuhrov´´  se dne 29.7.2020 ruší.

 – KÚ LK odbor ŽP a zemědělství – oznámení -  Zastupitelstvo LK rozhodlo us. č. 198/20/ZK ze dne 23.6.2020 nepodpořit žádost o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny na projekt :,, Rekonstrukce křížku u čp. 72, na ppč. 104/2 v k. ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

– Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení územního a strategického plánování – Změna č. 1 Územního plánu Jablonec nad Nisou – oznámení veřejného projednání návrhu  Veřejná vyhláška dne 26.8.2020.

- SKS s.r.o.–  Smlouva o využití či odstranění odpadu.

S CH  V A  L  U  J  E

  • usn. č. 132 – Program zastupitelstva obce Maršovice
  • usn. č. 133 – podání žádosti MAS Achát o dotaci na úpravu veřejného prostranství u kabin na místním hřišti. 

 

Příští zastupitelstvo obce Maršovice se koná v pondělí 14. září 2020 od 17:00 hodin v kanceláři OÚ č. p. 52.

 

              Ing. Petr Marx             Jiří Ouhtŕabka

              místostarosta               starosta

 

Každé zastupitelstvo obce Maršovice je veřejně přístupné. Kompletní zápis k nahlédnutí v úřední dny na OÚ.

 

 

Vyvěšeno: 27. 7. 2020

Datum sejmutí: 12. 8. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět