Navigace

Obsah

Zpět

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE KONANÉHO DNE 10.6.2019 OD 17:00 HODIN V KANCELÁŘI OÚ.

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE KONANÉHO DNE 10.6.2019 OD 17:00 HODIN V KANCELÁŘI OÚ.

 

 

Z A  S T U  P  I  T  E  L  S T  V O     O  B  C  E 

 

B  E  R  E    N  A     V Ě  D  O  M  Í

 

– oznámení o konání svatby .

 – EKOKOM, informace o množství odpadu, který v roce 2018 vytřídila obec Maršovice.

Celkem 21,693 tun.

 – ČEZ Distribuce – upozornění výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu na ppč. 850/1, 820, 826/3,1097/2,829/3,829/2,829/1.

– Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP, oddělení ŽP a státní památkové péče – žádost o informaci o nákladech na běžnou údržbu válečných hrobů za rok 2018, nebo na jejich ukončené opravy, které byly provedeny v roce 2018.

 – Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP, stavební úřad – územní rozhodnutí o umístění stavby „RVDSL1609_C_L_JABK17_MET“ podzemí síť elektronických komunikací na ppč. 860/1, ppč. 1099 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

 – Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP, stavební úřad – Společný souhlas - Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru -  přístavba RD č. p. 85 na pozemku st. p. 257, ppč. 927 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

 – Katastrální úřad pro Liberecký kraj, informace o vyznačení plomby ppč. 744/2 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

– Dopravní značení Smržovka  s.r.o.– žádost o vyjádření pro přechodné úpravy  provozu na stavbu

„III /2879 Jablonec nad Nisou – Dolní Černá Studnice“. Objízdná trasa přes Maršovice do 31.8.2019.

 

 

–  žádost o prodej malotraktoru. P. starosta - malotraktor se bude dávat jako proti účet za nový. Na tuto žádost se odpoví.

 

 

S ch  v a  l  u  j  e

 

 

  • usn. č 53 - Program zastupitelstva obce Maršovice.
  • usn. č. 54 - služebnost práva vedení sítí na ppč. 738 za jednorázový poplatek ve výši 1000,Kč.  
  • usn. č. 55 - nabídkovou cenu 550,-Kč za 1 metr čtvereční, ppč. 210/9.Žadatel by nechal vypracovat geometrický plán a uhradil veškeré náklady spojené s koupí pozemku.
  • usn. č. 56 - ZO  schvaluje prodej pozemku dle geometrického plánu č. 585-24/2017 nově označené ppč. 221/5 a 222/5 o celkové výměře 56 m čtverečních. Žadatel si zajistí kupní smlouvu. ( Záměr  obce prodat  byl vyvěšen od 22.5.-.7.6.2019)
  • usn. č. 57 -členy komise ve složení : Ing. Petr Marx, p. Jiří Ouhrabka, p. Soňa Hynková na výběrové řízení ,,Prodloužení vodovodního řádu a stoky kanalizace na p.č.k. 26/1 v k.ú. Maršovice u Jablonce n.N.
  • usn. č. 58 -zapůjčení dopravního automobilu Tranzit SDH Maršovice na návštěvu Berlína.

 

     

 

    

Příští zastupitelstvo obce Maršovice se koná v pondělí 15.7.2019 od 17:00 hodin v kanceláři OÚ.

              Ing. Petr Marx            Jiří Ouhrabka

              místostarosta            starosta

Každé ZO obce Maršovice je veřejně přístupné. Kompletní zápis k nahlédnutí v úřední dny na OÚ.

Vyvěšeno: 19. 6. 2019

Datum sejmutí: 5. 7. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět