Menu
Obec Maršovice
Maršoviceokr. Jablonec nad Nisou

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku ze psů

OBEC MARŠOVICE
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
o místním poplatku ze psů
 
Zastupitelstvo obce Maršovice se na svém zasedání dne 2.února 2011 usnesením č. 32 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)          Obec Maršovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]
 
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Maršovice. [2]
(2)          Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]
 
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)          Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2)          V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]
(3)          Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
 
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)          Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2)          Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)          V ohlášení držitel psa uvede[5]
a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)         další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
 
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)         za prvního psa      .......................................................................................100,- Kč,
b)         za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ......................................150,- Kč.
 
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)          Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
 
Čl. 7
Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[7].
 
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[8]
(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]
 
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Maršovice č. 2/2005, ze dne 23. listopadu 2005 o místních poplatcích.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 
                                                                                                                    
            ...................................                                                       ..........................................
                  Soňa Fogdová                                                                      Jiří Ouhrabka
                  místostarosta                                                                             starosta
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.2.2011
Sejmuto z úřední desky dne: 28.2.2011


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[7] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
Datum sejmutí: 25. 2. 2011

nahoru