Menu
Obec Maršovice
Maršoviceokr. Jablonec nad Nisou

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku ze vstupného

OBEC MARŠOVICE
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
o místním poplatku ze vstupného
 
Zastupitelstvo obce .Maršovice se na svém zasedání dne 2.února 2011 usnesením č. 33 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)          Obec Maršovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]
 
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1)          Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.[2]
(2)          Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[3]
 
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)          Poplatník je nejpozději 15 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
(2)          V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.[4]
(3)          Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
(4)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
(5)          Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a)         kulturní akci ...............................………………………………………………….10 %,
b)         prodejní akci ....................................................................................................15 %.
(2)          V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.
 
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.
 
Čl. 6
Osvobození
(1)          Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.[7]
(2)          Od poplatku se dále osvobozují:
a)         obec Maršovice,
b)         akce, jenž jsou plně nebo částečně hrazeny z rozpočtu obce Maršovice.
 
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[8]
(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]
 
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Maršovice č. 2/2005, ze dne 23. listopadu 2005 o místních poplatcích.
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 
 
 
 
                                                                                                                    
            ...................................                                                       ..........................................
                  Soňa Fogdová                                                                      Jiří Ouhrabka
                  místostarosta                                                                             starosta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.2.2011
Sejmuto z úřední desky dne:28.2.2011


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[7] § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
Datum sejmutí: 25. 2. 2011

nahoru