Menu
Obec Maršovice
Maršoviceokr. Jablonec nad Nisou
Webové stránky se upravují

USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE KONANÉHO DNE 13.6.2022 V 17:05 HODIN V KANCELÁŘI OÚ Č.P. 52.

 

USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE KONANÉHO DNE 13.6.2022 V 17:05 HODIN V KANCELÁŘI OÚ Č.P. 52.

 

Z A  S T  U  P  I  T  E  L  S T  V O     O  B  C  E 

 

B  E  R  E    N  A   V Ě  D  O  M  Í

 

 – ČR –HZS LK – Zásahy u událostí typu přímé ohrožení života jednotek zařazených do projektu „AED pro LK.“

 – Městská policie Jablonec nad Nisou – Plnění veřejnoprávní smlouvy č. 558-2017-MP za 5/2022. 22 přestupků.

– Parlament ČR Poslanecká sněmovna – pozvání k diskusi s koaličními ministry nad novelou stavebního zákona a návrhem nové soustavy stavebních úřadů.

 – SKS s.r.o. – Změna recyklačního poplatku platná od 2.Q.2022 u komodity plast , cena odstranění 3000,-Kč/t, 50% podíl obce, poplatek obce 1500,-Kč/t.

 – SKS s.r.o. – nový ceník sběru a svozu komunálních odpadů, upravená paušální cena pouze u přepravy odpadů v souvislosti s vyšší cenou pohonných hmot je navýšena o 9%.

 – Martin Půta, hejtman LK – žádost o zvážení možnosti navýšit kapacitu předškolního zařízení, z důvodu uprchlické krize a zajistili ukrajinským dětem předškolní vzdělání a integraci.

– žádost o povolení kácení dřevin  ppč. 1055/2 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

– EKOKOM – výsledky obce Maršovice za rok 2021 – vytříděný odpad 39,949 t, částka 124 321,-Kč.

 – BERYL, spol. s.r.o. – cenová nabídka – Měření hluku z dopravy v obci Maršovice č.p. 52. Celkem 12 000,-Kč bez DPH.

– Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP, oddělení dopravní a silniční – Oznámení o zahájení stavebního řízení - ,,Polní cesta HPC 1 – 1,část v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou a ,,Polní cesta  HPC 1 – 2. část v k. ú.  Dalešice u Jbc. „ na parcelách nebo jejich částech pč. : 2042 – ost.pl./ost.kom. 2074 . ost.pl./ost.kom. 2105 – ost.pl./ost.kom. vše v k.ú. Dalešice u Jablonce n.N., obec Dalešice.

- Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP, oddělení vodoprávní úřad – Oznámení o zahájení řízení – odběr vod podzemních podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1,´. Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vodní zákon,,) ppč. 1223/1 v k.ú. Maršovice u Jablonce n.N. p. Ing. Jan Pilař. Čížkovice.

 – Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP, stavební úřad – Rozhodnutí – vydává společné povolení – schvaluje stavební záměr – novostavba RD, vodovodní, kanalizační přípojka, akumulační nádrž na dešťovou vodu, domovní rozvod vodovodu, kanalizace a elektro, zpevněné plochy, oplocení, opěrná stěna. Na ppč. 26/11, ppč. 26/15 v k.ú. Maršovice u Jablonce n.N.

- Magistrát Jablonec n.N., odbor stavební a ŽP, stavební úřad –Společný souhlas - územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru přístavba, nástavba, stavební úpravy, kryté stání, oplocení Maršovice , Čížkovice 1. díl. č.p. 19.  Na pozemku st. p. 439, ppč. 1134/1 v k.ú. Maršovice u Jablonce n.N.

 – Magistrát města Jablonec n.N. , odbor stavební a ŽP, oddělení ŽP a Státní památkové péče – Závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu právnické osobě Obec Maršovice, podle  § 9 odst. 8 zákona souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu k územnímu řízení  na stavbu : místní obslužná komunikace z ppč. 26/11 v k.ú. Maršovice u Jablonec n.N. o výměře celkem  1 459 m2.

 – Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP, oddělení ŽP a Státní památkové péče – Rozhodnutí – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského fondu právnické osobě Obec Maršovice – podle § 21 odst. 1 v souladu s § 9 odst. 8 zákona – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského fondu k zápisu do katastru nemovitostí na změnu druhu části pozemku z kultury trvalý travní porost na stávající ostatní plochu – ostatní komunikaci z ppč. 88/9 o výměře 21 m2.

– KŘP LK – Informace k novému systému Policie ČR – žádost o spolupráci.

 – žádost o povolení kácení dřevin ppč. 1074/2 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

 – EKOLA GROUP – nabídkový rozpočet za měření hluku z dopravy – 35 695,-Kč.

 

 

 

 

 

 

S CH  V A  L  U  J  E

 

- usn. č. 253 – Program zastupitelstva obce.

-usn. č. 254 – Rozpočtové opatření č. 3/2022.

- usn. č. 255 – Vyvěsit ,, Záměr obce prodat část pozemku ppč. 737/1  o výměře 142 m 2 v k. ú. Maršovice  u Jablonce nad Nisou za cenu 350,-Kč/1m2.

- usn. č. 256 – Žádost o pronájem kabin na místním hřišti v termínu od 15-17.7.2022.  Pronájmem v částce 2000,-Kč + veškeré spotřebované energie.

- usn. č. 257 - Žádost o pronájem velkého sálu v Kulturním domě Maršovice v termínu 2.9.  – 4. 9. 2022.  Pronájem za 4000,-Kč + spotřebované energie.

- usn. č. 258 - Služebnost pro ppč. 26/13 v k. ú. Maršovice za vedení vodovodní a kanalizační přípojky v částce 1000,-Kč.

- usn. č. 259 -  odkoupení části pozemku ppč. 1058/1 v k. ú. Maršovice u Jablonce n.N.  o výměře 2 536 m2 za prodejní cenu 900,-Kč/m2.

 

 

Příští zastupitelstvo obce Maršovice se koná v pondělí 11.7.2022 od 17:00 hodin v kanceláři OÚ č.p. 52.

              Ing. Petr Marx              Jiří Ouhrabka

              místostarosta               starosta

Každé zastupitelstvo je veřejně přístupné. Kompletní zápis k nahlédnutí v úřední dny v kanceláři OÚ.

Datum sejmutí: 7. 7. 2022 Zodpovídá: Správce Webu

nahoru