Menu
Obec Maršovice
Maršoviceokr. Jablonec nad Nisou

USNESENÍ Z 41. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE KONANÉHO DNE 12.9.2022 V 17:00 HODIN V KANCELÁŘI OÚ Č.P. 52.

USNESENÍ Z 41. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MARŠOVICE KONANÉHO DNE 12.9.2022 V 17:00 HODIN V KANCELÁŘI OÚ Č.P. 52.

 

Z A  S T  U  P  I  T  E  L  S T  V O    O  B  C  E

 

B  E  R  E     N  A    V Ě  D  O  M  Í

 

 – Městská policie Jablonec nad Nisou – Plnění veřejnoprávní smlouvy č. 558-2017–MP za měsíc srpen 2022. Celkem 22 přestupků.

 – Městská policie Jablonec nad Nisou – Plnění veřejnoprávní smlouvy č. 558-2017-MP za 7/2022. Celkem 13 přestupků a 4 x oznámení na správní odbor.

 – Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP, stavební úřad – Společný souhlas – územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – novostavba rodinného domu s přístřeškem, domovní rozvody vodovodu, kanalizace a elektro, zpevněné plochy, parkovací stání na ppč. 105/1, ppč. 105/2, ppč. 105/3, ppč. 105/10, ppč. 1278 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

 – Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a ŽP.

Souhrnné stanovisko dotčených orgánů k předloženému geometrickému plánu č. 624-84/202 a 638/-1/2021 na akci ,,Rozdělení pozemku ppč. 1058/1 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou.

– Magistrát města Jablonec nad Nisou odbor stavební a ŽP, oddělení vodoprávní úřad – Rozhodnutí – podle § 93 odst. 3 stavebního zákona – prodlužuje do 31.12.2024 platnost společného povolení – Tlaková a gravitační kanalizace na ppč. 1131 a1125 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou a ppč. 2199 k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou.

 – žádost o pronájem kabin na místním hřišti. Pronájem za 1000,-Kč + spotřebované energie. Uhrazeno.

– Severočeské komunální služby s.r.o. – Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu dne 10.9.2022.

– Statutární město Jablonec nad Nisou, odbor ekonomiky, oddělení majetkoprávní – prodej ppč. 489/1 v k.ú. Kokonín.

 

 

S CH  V A  L  U  J  E

 

- usn. č. 262 – Program zastupitelstva obce.

- usn. č. 263 – Rozpočtové opatření č. 5/2022. Příloha rozpočtového opatření je nedílnou součástí zápisu.

- usn. č. 264 – pronájem kabin na místním hřišti dne 24.9. 2022. Pronájem v částce 1000,-Kč + spotřebované energie.

 

 

          Ing. Petr Marx           Jiří Ouhrabka

          místostarosta            starosta

 

 

Každé zastupitelstvo obce je veřejně přístupné. Kompletní zápis k nahlédnutí v úřední dny v kanceláři OÚ.

 

Datum sejmutí: 5. 10. 2022 Zodpovídá: Správce Webu

nahoru