Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Aktuální teplota na Maršovicích

Aktuální teplota na Maršovicích

Mobilní verze

mobilní verze webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Datum a čas

Dnes je úterý, 17. 5. 2022, 16:47:23

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 
Obec Maršovice
 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005,
 
kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky
 
     Zastupitelstvo obce Maršovice se na svém zasedání dne 14. prosince 2005  usnesením č. 263 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a 2, § 13 odst.1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
     Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Maršovice (dále jen „obec“), stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.
 
Čl. 2
Zajištění požární ochrany,
činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
 
(1)   Obec zabezpečuje požární ochranu v rozsahu působnosti obce, jak vyplývá ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích a z předpisů upravujících problematiku požární ochrany. Zpracovává předepsanou dokumentaci požární ochrany, plní podmínky požární bezpečnosti
a zajišťuje činnost osobami odborně způsobilými k výkonu této činnosti.
 
(2)   Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry,následky živelních pohrom
a jiných mimořádných událostí je zajišťována Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Maršovice.
 
Čl. 3
Způsob nepřetržitého zajištění požární ochrany
 
(1)     Nepřetržitý způsob zajištění požární ochrany je zajištěn jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 2 vyhlášky.
 
(2)     Pro ohlášení požárů, popř. jiných mimořádných událostí na území obce slouží systém ohlašoven požárů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.
 
  
Čl. 4
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
 
(1)    Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizovací listinou a jmenovala jejího velitele. Velitel jednotky odpovídá zřizovateli za připravenost jednotky k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost.
 
(2)    Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů, početní stav, vybavení požární       technikou a věcnými prostředky požární ochrany obsahuje příloha č. 2 vyhlášky.
 
 
Čl. 5
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,kterých se zúčastní větší počet osob,případně v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
 
(1)   Zákon o požární ochraně a další právní předpisy stanovují podmínky požární      bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru4).
 
(2)   Jako akce jsou pro účely vyhlášky definovány akce a shromáždění kulturního, sportovního, společenského, obchodního, politického, náboženského nebo jim podobného charakteru konané na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem, kterých se zúčastní 50 a více osob (dále jen „akce“).
 
(3)   Pořadatel akce, definované v bodě 2, zřizuje preventivní požární hlídku a pokud to povaha akce vyžaduje (rozlehlost místa konání, počet účastníků) zřizuje požárních hlídek více.
 
(4)   Zřizování,úkoly a odbornou přípravu požárních preventivních hlídek stanoví zvláštní      právní předpisy3) .
 
 
Čl. 6
Zdroje vody
 
(1)    Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů zabezpečených městem je uveden v příloze      č. 3.
 
(2)    Další zdroje vody5)pro hašení požárů město nestanovuje.
 
     (3)   Povinnosti vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody stanoví zvláštní právní předpis6).
 

4) Např. § 27 odst. 2  a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu  státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

3) Např.: § 13 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu  státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

5) § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

6) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu
 
(1)   Požární poplach vyhlašuje jednotce sboru dobrovolných hasičů operační informační středisko HZS Libereckého kraje prostředky radiového nebo telefonického spojení.
 
(2)   Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu se řídí požárním poplachovým plánem Libereckého kraje. Po vyhlášení poplachu se hasiči co nejrychleji dostaví do místa předem určeného velitelem jednotky.
 
 
Čl. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z požárního poplachového řádu  kraje
 
Vedení a způsob zveřejnění seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje upravuje zákon o požární ochraně a nařízení Libereckého kraje, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje7).
 
     Čl. 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení
 
(1)   Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.
 
 
 
 
 
Zdeněk Pěnička                                               Soňa   Fogdová 
         
Jméno Příjmení                                                  Jméno Příjmení
 místostarosta                                                      starostka
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2005
 
Sejmuto z úřední desky dne:     30.12.2005
 
Následují přílohy:příloha č. 1 seznam ohlašoven požárů
                                   č. 2 kategorie jednotky SDH, početní stav,vybavení pož.technikou a věcnými prostředky PO

                                   č. 3 přehled o zdrojích vody

 


4) Např. § 27 odst. 2 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
3) Např.: § 13 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
5) § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
6) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 
7) § 15 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Libereckého kraje č. 1/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje
 

7) § 15 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Libereckého kraje č. 1/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2005

Seznam ohlašoven požárů

Obec zřizuje tyto následující ohlašovny požárů:

Jiří Havlišta           bytem Maršovice čp.197          tel: 777017150

Jiří Ouhrabka        bytem Maršovice čp. 117          tel: 736446049

Jan Pleštil            bytem Maršovice čp. 80            tel: 724762546

 

   Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2005

Dislokace JPO: Maršovice

Kategorie JPO: JPO III/I

Počet členů:     16

Minimální počet členů v pohotovosti: 12

 

Požární technika a věcné prostředy PO                     Počet

CAS 25                                                                     1

PPS 12                                                                     1

DA Ford Tranzit                                                         1

Dýchací přístroje                                                       6

 

 

Legenda:

JPO                          jednotka požární ochrany

Dislokace JPO          název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována

Kategorie JPO           kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném 
                             pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany

Počet členů               skutečný počet členů jednotky, minimální počet členů                                         jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 
                             vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
                             požární ochrany

Minimální počet členů
v pohotovosti             počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
                            kategorie JPO II nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní
                            pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující města
                            (dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno nebo dvě družstva
                            o sníženém početním stavu (1+3))
 

  Obě tabulky se uvádí pro každou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, kterou obec zřizuje.

 

   Příloha č. 3 k vyhlášce č. 3/2005

   Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů

 

   Obec stanovuje následující zdroj vody pro hašení požárů:

 

1. veřejná hydrantová síť