Menu
Obec Maršovice
Maršoviceokr. Jablonec nad Nisou
Webové stránky se upravují

Zpravodaj 2001 - 2002

Vážení spoluobčané,

v letoším roce vychází náš zpravodaj poprvé (trochu později než jsme slibovali v minulém zpravodaji, za což se redakce omlouvá) a proto mi dovolte, abych  se vrátila o čtyři měsíce zpět, kdy končil rok 2001 a začínal rok 2002. Přijměte přání všeho krásného v  tomto roce, hlavně pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy a hodně dobré nálady, abychom všichni spolu zvládli  vše co nás v tomto roce čeká.

Soňa  Fogdová, starostka obce

Nyní k tomu, co se událo ke konci uplynulého roku:

- v prosinci byla provedena oprava severní části střechy na OÚ včetně izolace, žlabů a svodů a také střecha na skladu u MŠ.

Sice jsme nebyli spokojeni s tak pozdním začátkem prací, ale vyplatilo se to. Dostali jsme na poslední chvíli dotaci v částce 120.000,--Kč.

    Krátce se vrátím k zimě, kdy nás sužovala nadílka sněhu, která nám připravila nemálo starostí a stála zvýšené finance. Ráda bych poděkovala pracovníkům Agrofarmy Jistebsko - p. Josefu Kunzovi a traktoristovi p. Luďku Paldusovi, kterým se podařilo situaci zvládnout. Samozřejmě, že docházelo i k nespokojenosti občanů, ale nelze zajistit protažení celé obce za několik hodin. Proto by se měli občané zamyslet kde bydlí a jaké prostředky použít, aby mohli za každé situace vyjet nebo raději  použít veřejnou dopravu.

Obec má vydané nařízení, které upravuje rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích v zimním období. K nahlédnutí je na OÚ Maršovice.

Děkuji všem za pochopení a s Těmi, kteří  spokojeni nebyli jsme situaci řešili během zimy.

Nyní nás čeká sluníčko a suché cesty a cestičky a proto zapomeňme za zimu a těšme se na krásné léto.

A již jsme na začátku roku 2002:

- od l.l.2002 platí novela zákona o odpadech č. 185/01 Sb, která obsahuje podstatnou změnu v tom, že každý občan má za povinnost prokázat likvidaci odpadu :

-buď odpad odkládá do nádoby na TDO (má sepsanou smlouvu s obcí),

-nebo odpad odkládá do pytlů na TDO (dodá obec za 40,--Kč).

Naše obec nemá vydanou vyhlášku o místním poplatku a tudíž má s každým majitelem objektu sepsanou smlouvu o likvidaci TDO za nádobu dle velikosti a majitel platí obci dle platného ceníku  Severočeských komunálních služeb v  Jablonci n.N.

    Obec má vydanou pouze novelizovanou vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem, která byla vyvěšena  na úřední desce od 17.12.2001 do 31.12.2001 a je k nahlédnutí na OÚ.

Z toho vyplývá  pro obec:

- žádný zisk, ceny jsou dle ceníku

- nárůst administativy (smlouvy, vybírání peněz za odvoz TDO, vedení seznamu plátců) a to vše bez nárůstu pracovníků na obci.

Co z toho vyplývá pro občany:

- provést platbu v hotovosti nebo na účet  OÚ Maršovice dle níže uvedeného:

- Ti majitelé objektů, kteří nemají nádobu na TDO ani neodebírají pytle na TDO, dostavte se na OÚ, abychom našli společné řešení,  

- prosím majitele rekreačních objektů -dostavte se na OÚ k odběru pytlů na TDO.

     Tímto prosím občany, aby zaplatili za likvidaci TDO za I. pol. 2002 do 15.5.2002. Za druhé pololetí do 15.10.2002. Lze zaplatit i za celý rok.

       Ve smlouvě je zahrnuto zneškodnění nebezpečného odpadu 2x ročně (v příloze je uvedeno kdy sběrna přijede). Dále přistavení velkoobjemového kontejneru za obcí od 19.dubna 2002 až do naplnění pro občany Maršovic a  Čížkovic. Prosím, aby objemné věci byly likvidovány tak, aby se do kontejneru vešlo co nejvíce odpadu. Neodkládat nebezpečný odpad!

Děkuji za pochopení.

Další novinkou je zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, což je pálení listí, trávy atd.:

- naše obec zatím nebude přijímat vyhlášku, která by toto zakazovala. Na druhé straně všechny žádám o maximální ohleduplnost vůči okolí při této činnosti. Doporučuji nepálit mokrou trávu a listí, což způsobuje zamoření celé obce dýmem. V této souvislosti připomínám, že je nadále zakázáno plošně vypalovat pozemky a též venku i v domácnostech spalovat nebezpečné odpady (plasty, gumu apod.), což se často děje. Buďme k sobě ohleduplní, abychom řešili co nejméně stížností.


 

Informace z jednání  zastupitelstva obce:

- z každého ZO jsou zápisy vyvěšeny na úřední desce v přízemí budovy OÚ a dále též veškeré důležité dokumenty (z kraje, okresu).

 Pro mne i členy ZO je mnoho věcí samozřejmých a proto máte-li o cokoli zájem přijďte a zeptejte se. Rádi Vás budeme informovat a necháme se inspirovat Vašimi nápady ke zvelebení naší obce.

Na začátku roku bylo schváleno hospodaření za rok 2001 s přebytkem 359  tis. Kč a na termínovaném vkladu je 600tis. Kč. Přebytek 359 tis. Kč je zapojen do rozpočtu roku 2002. Termínovaný vklad zůstává rezervou.

Největší výdaje v roce 2001:

- MŠ vodoinstalace, elektroinstalace, zednické práce - částka 253 tis. Kč  

- oprava poloviny střechy  OÚ - 263 tis. (dotace 120 tis.)

- protahování - 122 tis. Kč, část placena v roce 2002- jiné roky jsme platili kolem 60tis. Kč.

Nejdůležitějším rozhodnutím v roce 2002 byl rozpočet na r. 2002, který je schválen vyrovnaný a to :

 Příjmy   3,125 tis.                    Výdaje     3,125 tis.

Hlavní akce roku 2002:

-údržba veř. osvětlení v dolní části obce (je požádáno o dotaci) 

-oprava druhé poloviny střechy včetně izolace, žlabů a svodů na budově OÚ

-rozšíření hl. řadu vodovodu a  kanalizace do oblasti výstavby RD (pod Nisasportem) a přeložka kanalizace pod R. Mikulou

- platby na dopravní obslužnost obce a za děti dojíždějící do ZŚ

-mzdové prostředky OÚ a příspěvek na mzdové prostředky v MŠ

-protahování a nutné opravy MK

-další položky tj. plyn. a el.energie, voda a další, které zajišťují chod  obecního úřadu, domu hasičů a mateřské školy.

Do příjmů byl zapojen příjem za pozemky, které byly převedeny od PF ČR na obec a jsou určeny na výstavbu RD.

Do podrobného rozpočtu můžete nahlédnout na OÚ Maršovice.

Vzkazy občanům:

 žádám občany o jarní úklid chodníku podél jejich pozemků. Tím pomůžete hasičským dětem, které se každoročně o chodníky starají.

-majitele pejsků, aby po nich uklízeli, protože znečištěné místní komunikace a chodníky nejsou právě naší dobrou vizitkou,

-důrazně upozorňuji na zákaz volného pobíhání psů dle platné obecní vyhlášky- (viz případ z poloviny dubna, kdy  psi unikli z oploceného pozemku a spoluobčanům způsobili škodu na majetku).

-provést platbu za psy r. 2002 ještě před očkováním, aby nedocházelo ke zbytečným zmatkům a čekání.


Očkování psů :

            se koná v pondělí dne 20. května

                                      - Čížkovice v 16,oo hodin u Spejchalů

                                      - Maršovice v 16,30 hodin u OÚ

Platba 60,--Kč (šedesát), prosíme Vás, pokud je to možné  mějte  připraveny peníze přesně. Díky. 


Mateřská škola

V letošním roce se s MŠ rozloučí 5 dětí, které nastoupí od září do ZŠ  v Pěnčíně a v Kokoníně- Zuzana Hornová, Stanislav Hynek, Leona Kudrnáčová, Jakub Kuhn, Denisa Šubrtová.

Všem přejeme, aby se jim ve škole líbilo a našli mezi školáky nové přátele.

Dne 3. dubna 2002 proběhl zápis na školní rok 2002-2003 a bylo zapsáno 5 dětí, celkem bude docházet do školky 13. dětí.

Paní ředitelka D. Štrynclová děkuje  firmě ELEKTRO IMPORT  za finanční dar na nákup hraček pod vánoční stromeček, firmě NISASPORT  ELEKTRONIK za finanční dar na zakoupení stavebnic LEGO, manželům Morcovým za dřevěný stolek pro děti na  hraní, za kování ke kuchyňské lince a pracovní desku  do kuchyně.

 

 Obecní úřad Maršovice  a sbor dobrovolných hasičů děkují  p. ing. Kočárkovi z fy. ECOGLASS za sponzorské dary - na hasičský ples a  za upomínkové předměty k 20.výročí otevření hasičské zbrojnice. Dále také všem ostatním sponzorům dobrovolných hasičů.

KAM se obrátit se žádostí  o pokácení stromů?

 - na obec, která toto od 1.4.2001 povoluje. Velké stromy konzultujeme s  Městským úřadem, odbor životního prostředí v Jablonci n.N.

Změna :

Ze zdravotních důvodu přestal pro obec pracovat p. Hada, kterému přeji hlavně hodně zdraví, jeho nástupcem je pan Jiří  Maule.

Co nás v nejbližší době čeká ?

Zastupitelstvo obce - termíny konání :

 24. dubna 2002                 5. června 2002                    7. srpna 2002 

15. května 2002                3. července 2002               28. srpna 2002

 


 

          Pálení čarodějnic a dětský den

                     8.června 2002

                     budou pořádat na hřišti společně TJ Sokol a hasiči-sledujte vývěsky!

 

 


 


nahoru