Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní verze

mobilní verze webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Datum a čas

Dnes je pondělí, 27. 3. 2017, 10:26:14

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Obecní úřad

Kontakt

Adresa

Maršovice 52
468 01 Jablonec nad Nisou 8Telefon

483 302 190 - Marie Říhová - účetní
483 302 009 - Jiří Ouhrabka - starostaEmail

ou-marsovice@volny.cz

ZNOVU OTEVŘENÍ HOSPŮDKY

hostinec


LYŽAŘSKÉ  STOPY

V současné chvíli došlo k poruše rolby, ale v průběhu týdne by opět  měl vyjet.

Zde se můžete podívat,kde všude je pro Vás upravena stopa, jak na klasické tak na bruslařské lyžování. Kompletní  odkaz na mapu zimních běžeckých tratí Huntířov - Skuhrov - Alšovice - Maršovice - Dalešice  - Pulečný https://mapy.cz/s/1knVr . Lyžařská  stopa  je upravována TJ  SOKOL Huntířov  za přispění Obecního  úřadu  Maršovice, Dalešice, Pulečný a Skuhrov.

Tratě v okolí mají zhruba 25km.

Tak neseďte doma pojďte lyžovat.

Prosíme občany, aby po  stopách nechodili, nejezdili  a nevenčili své psí  miláčky.

Děkujeme za pochopení                                    Jiří Ouhrabka, starosta


 
 

Trasy - Maršovice

Čížkovice  - Dalešice

trasy Huntířov


REVIZE KOTLU  NA TUHÁ PALIVA

Termín pro povinné revize kotlů na tuhá paliva se přiblížil, kde najít topenáře?

S koncem roku se přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva. Vyplývá to ze zákona o ochraně ovzduší, podle kterého každý majitel resp. provozovatel kotle na pevná paliva je povinen si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o tom doklad. Sankcí za neplnění je pokuta. Kontroly a revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného kotle.Konkrétně se v § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší uvádí, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky revizi kotle. Revize musí být provedena prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě a kontrole technického stavu zdroje. Doklad o kontrole musí být předložen na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Dokladem je potvrzení, že je kotel instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

Koho se kontroly kotlů týkají

Provozovatelem zdroje je právnická nebo fyzická osoba, která kotel skutečně provozuje. V případě nejasností je za provozovatele určen vlastník spalovacího stacionárního zdroje. První kontrola technického stavu a provozu zdroje musí být provedena do 31. prosince 2016.

Pokud provozovatel kotle neprovede jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu kotle nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu potvrzení o provedení kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty do výše 20 000 Kč pro fyzickou osobu nepodnikající nebo do výše 50 000 Kč pro podnikající fyzickou nebo právnickou osobu.

Kdo kontroly kotlů může provést

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádí odborně způsobilá osoba (topenář) proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Tato osoba se musí prokázat provozovateli kotle při kontrole. Je doporučeno, aby výrobce zveřejňoval seznam vlastních kontrolorů na svých webových stránkách.

http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0148/014807o4.jpg

„Jde o obdobu pravidelných technických kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK, ale technik přijde za vámi domů. Dobrá technická kondice kotlů je pro nás základem vedoucím k minimalizaci dopadů vytápění na životní prostředí a k jejich efektivnímu i bezpečnému provozu. Kotel má být dle zákona o ochraně ovzduší instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem a spalovat palivo určené výrobcem kotle. To se mnohdy neděje a důsledkem jsou zakouřené obce v zimním období. Řada zodpovědných lidí si tyto kontroly již běžně provádí, zákon tak zakotvil takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý technický stav zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé ČR,“ vysvětluje ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič.

Jak sehnat revizního technika pro kontrolu kotle

Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobou. Řada domácích výrobců již má zpracovány přehledné databáze svých revizních techniků. Zápis do těchto seznamů je zdarma. Například:

Existují však i jiné seznamy, kde je možné revizního technika najít:

Jak probíhá kontrola kotle v praxi

http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0148/014807o8.jpg

Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, podávací zařízení a sklad paliva, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly mají revizní technici povinnost poskytnout poradenskou nebo konzultační činnost a v případě potřeby doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu nebo k zajištění bezproblémového a hospodárného provozu. Může se jednat o typy zlepšující fungování otopné soustavy a snižující náklady na palivo, eliminaci škodlivých emisí, modernizaci nebo doplnění otopné soustavy o regulační prvky, popř. akumulační nádobu, apod.

Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 500 až 1500 Kč a záleží především na dojezdové vzdálenosti revizního technika. Na základě proběhlé revize vystaví technik na místě doklad o kontrole.
JAK VYPADÁ DOKLAD O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU KOTLE? .

Co se při revizi kotlů kontroluje

Kvalitu spalovacího procesu zásadně ovlivňuje technický stav zdroje, stav spalinových cest, kvalita paliva a způsob obsluhy zdroje. Při kontrole technického stavu a provozu věnuje revizní technik pozornost především níže uvedeným stavům a skutečnostem:

  • Spalovací stacionární zdroj by měl být připojen k teplovodní soustavě ústředního vytápění tak, aby byla zajištěna hospodárná výroba a dodávka tepla, zejména by měl být vybaven akumulátorem tepla, předepisuje-li jej výrobce k dosažení deklarované účinnosti a emisních parametrů. Pokud je instalace akumulační nádoby nutná k dosažení parametrů 3. nebo vyšší třídy podle ČSN-EN 303-5, avšak zdroj je i bez ní schopen splnit požadavky této normy, uvede se tato skutečnost v dokladu o kontrole. Spalovací stacionární zdroj by dále měl být vybaven směšovacím prvkem instalovaným na topnou resp. vratnou větev pro dodržení minimální teploty vratné vody do kotle (předepisuje-li jej výrobce zdroje o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 50 kW) a regulací výstupní teploty topné vody dle venkovní či požadované vnitřní teploty.
  • Spalovací stacionární zdroj musí být řádně připojen na spalinovou cestu pro eliminaci úniku odpadního plynu do interiéru a dosažení požadovaného tahu v souladu s pokyny výrobce spalovacího stacionárního zdroje a právními předpisy.
    Technický stav vnějšího opláštění spalovacího stacionárního zdroje, spalovací komory, hořáku, zatápěcí klapky, vstupních a čistících otvorů, přívodních cest spalovacího vzduchu a paliva včetně podavače a přívodního potrubí, odvodu odpadního plynu ze zdroje do spalinových cest, funkčnost a nastavení čidel pro regulaci stacionárního zdroje a součinnost regulátoru s regulačními prvky musí být udržovány v takovém stavu, aby byl zajištěn řádný provoz stacionárního zdroje v souladu s průvodní dokumentací a návodem výrobce a aby byly v maximální možné míře dosahovány provozní a emisní parametry deklarované výrobcem stacionárního zdroje dle technických norem. Do spalovacího stacionárního zdroje musí být zajištěn přívod odpovídajícího množství spalovacího vzduchu a paliva, aby nedocházelo ke zvýšené kouřivosti.
  • Dále se v dokladu o kontrole uvede, zda spalovací stacionární zdroj odpovídá či neodpovídá minimálním emisním požadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje musí podle ustanovení § 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší zajistit, aby jím provozovaný spalovací stacionární zdroj splňoval minimální emisní požadavky nejpozději do 1. září 2022.
  • Ve spalovacím stacionárním zdroji mohou být spalována pouze paliva o požadované kvalitě, splňující požadavky na kvalitu paliv stanovené v příloze č. 3 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen „vyhláška č. 415/2012 Sb.“), a jen paliva určená výrobcem stacionárního zdroje pro spalování v něm. Paliva by měla být skladována tak, aby bylo zajištěno uchování jejich vlastností, zejména pokud jde o obsah vody.
  • Provozovatel při provozování spalovacího stacionárního zdroje postupuje podle pokynů výrobce tohoto zdroje, zejména provádí v předepsaných intervalech jeho údržbu.
  • Posouzení toho, zda je spalovací stacionární zdroj provozován v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší a výrobce, resp. dodavatele, se provádí při provozu zdroje tak, aby byla pokryta doba ustáleného (stabilizovaného) provozu.

Úřady po majitelích kotlů mohou od 1. 1. 2017 požadovat doklad o tom, že mají kotel v pořádku. Pokud ho mít nebudou, mohou dostat pokutu až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

 

09.11.2016

Nový kontejner na textil

je umístěn na Maršovicích na dolním parkovišti vedle kontejnerů na tříděný odpad

Detail Aktuality

09.11.2016

Určeno jen pro občany Maršovic a Čížkovic

Máte-li zájem o zasílání zkrácených zpráv o akcích Obce Maršovice pomocí e-mailu, zašlete prosím vaši e-mailovou adresu na ou-marsovice@volny.cz , kde bude zaregistrována a poté vám budou informace zasílány.

Detail Aktuality

09.11.2016

Služba CzechPOINT

zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům. Na našem pracovišti Vám mohou být vydány ověřené výpisy z těchto registrů:

Detail Aktuality

09.11.2016

V přízemí budovy obecního úřadu je umístěn box na použité baterie a drobný elektro odpad.

E-box je ekologickým a ekonomickým řešením sběru drobných elektrozařízení, které ASEKOL nabízí všem obcím, posledním prodejcům, klientům a velkým institucím.

Detail Aktuality

01.09.2015

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO VŠECHNY

začíná 8.září .2015 od 18:00 hod. na kinosále v budově obecního úřadu. Cvičení se bude konat každé úterý od 18:00 hod.

Detail Aktuality

17.06.2006

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail