Menu
Obec Maršovice
Maršoviceokr. Jablonec nad Nisou
Webové stránky se upravují

Zastupitelstvo obce 2014 - 2018

 

Zasedání zastupitelstva obce se konají každé  druhé  úterý  v měsíci od 17.00 hodin v  kanceláři starosty obce, nebude-li uvedeno jinak.

       Příští zasedání se koná v úterý  18.09. 2018  od 17.00 hod

 Zasedání je veřejně přístupné


 


Obec Maršovice

Zastupitelstvo obce Maršovice

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Maršovice,
konaného dne 5.11. 2014, od 19:00 hodin.


 

Zahájení zasedání zastupitelstva


 

Zasedání Zastupitelstva obce Maršovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19,00 hodin dosavadním starostou obce Maršovice („dále jako „předsedající“).


 

Při první schůzce volebních stran bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.


 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24.10.2011, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Maršovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014 do 3.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.


 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

* * *

Složení slibu členy zastupitelstva


 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).


 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)


 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.


 

* * *

Určení ověřovatelů a zapisovatele


 

Navrhuji určit ověřovatele zápisu pí.Lucii Horynovou a p.Ing Martina Šikolu a zapisovatelem pí. Soňu Hynkovou. Má někdo protinávrh? K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy .


 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice určuje ověřovatele zápisu pí.Lucii Horynovou a p.Ing Martina Šikolu a zapisovatelem pí. Soňu Hynkovou.

Výsledek hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.


 

* * *


 

Schválení programu:


 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcíc)

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty


 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru


 

5 ) Diskuse


 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.


 

* * *

Bod 3 - volba starosty a místostarosty:


 

Určení počtu místostarostů:


 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.


 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.


 


 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:


 

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.


 


 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:


 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.


 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č.5 bylo schváleno.


 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.


 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:


 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Ing.Martin Šikola navrhl zvolit do funkce starosty pana Jiřího Ouhrabku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí starostou pana Jiřího Ouhrabku.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č.6 bylo schváleno.


 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).


 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:


 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Ing.Martin Šikola navrhl zvolit do funkce místostarosty p.Ing.Petra Marxe. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí místostarostou p. Ing.Petra Marxe

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.


 

* * *

Bod 4 - Zřízení finančního a kontrolního výboru:


 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:


 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).


 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.


 

Volba předsedy finančního výboru:


 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Ing. Petr Marx navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Ing. Petra Duňku.Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí předsedou finančního výboru p. Ing. Petra Duňku

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 9 bylo schváleno.


 

Volba předsedy kontrolního výboru:


 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p.Ing. Petr Marx navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p Ing. Martina Šikolu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí předsedou kontrolního výboru p. Ing.Martina Šikolu

hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 10 bylo schváleno.


 


 

Bod č. V – Diskuse


 

p. Pošmourný,dotaz zda funkce místostarosty je neuvolněná? Odpověděl pan starosta,ano je neuvolněná.


 

p.Meliš, jakou dobu je v zastupitelstvu pan Ing. P. Marx. Odpověděl pan Ing. Petr Marx třetí volební období a zná problematiku obce.


 

p. Pošmourný finanční a kontrolní komise kolik má členů? Odpověděl pan starosta odsouhlasené jsou tříčlenné výbory.


 

p. Adamcová jaké jsou odměny zastupitelů. Odpověděl pan starosta odměny jsou dané zákonem ,tabulkami. Odsouhlaseny budou v příštím zastupitelstvu.

*

Závěr:

Pan starosta Jiří Ouhrabka poděkoval občanům a zastupitelům za účast a popřál zastupitelům hodně úspěchů.


 


 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,28 hodin.


 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina

  2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

  3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích


 


 

Zápis byl vyhotoven dne: 5.listopadu 2014


 


 

Zapisovatel: Soňa Hynková


 


 

Ověřovatelé: pí. Lucie Horynová dne 5 . listopadu 2014


 

p. Ing. Martin Šikola dne 5 . listopadu 2014


 

Starosta: Jiří Ouhrabka dne 5. listopadu 2014


 

Razítko obce:


 

                                        KOMISE:

                            


 

Životní prostředí-předseda Petr Štryncl

-člen p. Ivan Adamovský

-člen p. Martin Bardyn

 

Kulturní komise - předsedkyně pí. Lucie Horynová

- členka pí. Dana Štrynclová

- členka pí. Iveta Vacková

 

Finanční výbor – předseda p. Ing. Petr Duňka

- člen p. Aleš Ulman

- členka pí. Mgr. Pavlína Havlištová-Martinů

 

Kontrolní výbor- předseda pan Ing. Martin Šikola

- člen p. Petr Pošmourný

- členka pí. Soňa Hynková

 

 

 

___________________________________________________________________________ 


nahoru