Menu
Obec Maršovice
Maršoviceokr. Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo obce 2018-2022

Zasedání zastupitelstva obce se konají každé druhé pondělí v měsíci od 17.00 hodin v kanceláři starosty obce, nebude-li uvedeno jinak.

Příští zasedání se koná v pondělí 12.09. 2022 od 17.00 hod

Zasedání je veřejně přístupné


Obec Maršovice

Zastupitelstvo obce Maršovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Maršovice, konaného dne 31. 10. 2018 od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Maršovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00 hodin p. Ing. Martinem Šikolou („dále jako „předsedající“).

Při první schůzce volebních stran bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 22. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Maršovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.10.2018 do 31.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

* * *

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Maršovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

* * *

Bod č. 1 - určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Ing. Ladu Balatkovou a p. Ing. Petra Marxe. Zapisovatelem p. Soňu Hynkovou. Má někdo protinávrh? K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Ladu Balatkovou a p. Ing. Petra Marxe. Zapisovatelem p. Soňu Hynkovou.

Výsledek hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

* * *

Bod č. 2 - schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)a zapisovatele.

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 

odst. 1 písm. a/zákona o obcích).

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

(§ 72 odst. 2 zákona o obcích).

6) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

* * *

Bod 3 - volba starosty a místostarosty:

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č.5 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Ing.Martin Šikola navrhl zvolit do funkce starosty pana Jiřího Ouhrabku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí starostou pana Jiřího Ouhrabku.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Ing. Petr Duňka navrhl p. Soňu Hynkovou z důvodu: záruka kvality, členka hasičů a pracuje s mládeží, poslední akce organizátorka. Z přítomných se vyjádřil p. Miroslav Žilka, že organizačně má na tuto funkci.

Výsledek hlasování: Pro 1 Proti 5 Zdržel se 1

p. Ing.Martin Šikola navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Ing. Petra Marxe, z důvodu odbornosti v oblasti stavebnictví. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí místostarostou p. Ing. Petra Marxe

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 Zdrželi se 1

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

* * *

Bod 4 - Zřízení finančního a kontrolního výboru:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Ing. Petr Marx navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Ing. Petra Duňku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí předsedou finančního výboru p.Ing.Petra Duňku

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p.Ing. Petr Marx navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p Ing. Martina Šikolu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí předsedou kontrolního výboru p.Ing.Martina Šikolu

hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva p. Ing. Martin Šikola navrhl zvolit členem kontrolního výboru p. Petra Štryncla a p. Soňu Hynkovou a členem finančního výboru p. Jiřího Havlištu a p. Janu Adamcovou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí členy kontrolního výboru p. Petra Štryncla a p. Soňu Hynkovou.

hlasování: Pro 6 Proti Zdrželi se 1

Usnesení č. 11 bylo schváleno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí členy finančního výboru p. Jiřího Havlištu a p. Janu Adamcovou.

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

BOD č. V – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů

Zastupitelstva

Návrh usnesení :

 1. Zastupitelstvo obce Maršovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

Místostarosta 14 134,-Kč

Předseda výboru 2 049,-Kč

Člen výboru a člen zastupitelstva 2 049,-Kč

 1. Zastupitelstvo obce Maršovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 14 134,-Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

 2. Zastupitelstvo obce Maršovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)

zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode
dne složení slibu.

hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno

 

Bod č. VI – Diskuse

Pan Miroslav Žilka, pogratuloval zastupitelům ke zvolení. Všem zastupitelům popřál zdravý úsudek, odvahu vyjádřit se, pevné nervy, hodně úspěchů. Aby tato práce měla smysl.

Pan Ing. Jiří Havlišta, pogratuloval zastupitelům ke zvolení a popřál hodně chuti do práce a pevné nervy. Zastupitelé, aby se obraceli na hasiče s prosbami a v rámci možností se budou hasiči i nadále snažit co nejlépe vyhovět. Poděkoval za spolupráci . Věří v další spolupráci zastupitelů obce a hasičů. Pan Ing. Martin Šikola, se zeptal jak to vypadá s novým hasičským vozem. Pan Ing. Havlišta mu odpověděl, že pokud půjde vše podle plánu tak 17.11.2018 proběhne slavnostní předání.

Závěr:

Pan starosta Jiří Ouhrabka poděkoval občanům a zastupitelům za účast a popřál zastupitelům hodně úspěchů, zdraví.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hodin

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina

 2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

 3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 4. Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva a uvolněného člena dle nařízení vlády č. 37/ 2003 Sb.

Zápis byl vyhotoven dne: 5.11.2018

Zapisovatel: Soňa Hynková

Ověřovatelé: p. Ing. Lada Balatková dne 5. 11. 2018

                     p. Ing. Petr Marx dne 5. 11. 2018

                      p. Jiří Ouhrabka dne 5. 11. 2018

Razítko obce:

OBEC MARŠOVICE č. 46801 Jablonec nad Nisou 8

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Maršovice konaného dne 31.10.2018

I.

Zastupitelstvo obce Maršovice na svém ustavujícím zasedání

k o n s t a t u j e,

že 7 členů zastupitelstva obce složilo s l i b ( v souladu s ust. § 69 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.) z celkového počtu 7 členů ZO.

II.

Zastupitelstvo obce

u r č u j e v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. k) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. –

- jednoho neuvolněného místostarostu

- jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva obce – starostu

v o l í v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

- starostu p. Jiřího Ouhrabku, nar. 19.1.1970, bytem Maršovice 117 

- místostarostu p. Ing. Petra Marxe nar. 1.2.1967 bytem Maršovice 44.

z ř i z u j e tříčlenný finanční a kontrolní výbor dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

u k l á d á starostovi

 • svolat první řádné zasedání ZO v Maršovicích na pondělí 12. 11. 2018 od 17:30 hodin.

 • zpracovat jednací řád ZO v Maršovicích dle § 96 zákona o obcích č. 128/2000Sb.

 • vyhotovit zápis z ustavujícího ZO dle § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

 • na prvním řádném zasedání ZO zvolit členy další komise ZO v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích č. 128/2000Sb.

Ing. Petr Marx                       Jiří Ouhrabka

místostarosta                          starosta


nahoru