Menu
Obec Maršovice
Maršoviceokr. Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo obce 2022-2026

Obec Maršovice

Zastupitelstvo obce Maršovice

 

 

                                                              Zápis

                         z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Maršovice,

                         konaného dne 17. 10. 2022 od 18:00 hodin na kinosále OÚ.

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Maršovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00 hodin p. Ing. Martinem Šikolou („dále jako „předsedající“).

 

Při první schůzce volebních stran bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 10.10.2022 žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Maršovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10.10.2022 do 17.10.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

*          *          *

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Maršovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

*          *          *

Bod č. 1 - určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Ing. Ladu Balatkovou a p. Martina Bardyna.  Zapisovatelem p. Soňu Hynkovou. Má někdo protinávrh? K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Ladu Balatkovou a p. Martina Bardyna. Zapisovatelem p. Soňu Hynkovou.

Výsledek hlasování:   PRO 7            PROTI 0             ZDRŽELI  SE 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

 

*          *          *

 

Bod č. 2 - schválení programu

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 

               1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)a zapisovatele.

               2) Schválení programu

         3) Volba starosty a místostarosty

               a) určení počtu místostarostů

                     b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71   

                         odst. 1 písm. a/zákona o obcích).

                     c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

   d) volba starosty

   e) volba místostarosty

 

               4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

                   a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

                   b) volba předsedy finančního výboru

                   c) volba předsedy kontrolního výboru

                   d) volba členů finančního výboru

             e) volba členů kontrolního výboru

         5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

          (§ 72 odst. 2 zákona o obcích).

         6) Diskuse

 

Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti  0   Zdrželi se  0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

*          *          *

Bod 3 - volba starosty a místostarosty:

 

Určení počtu místostarostů:

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:   Pro 7     Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

 

Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování:   Pro 7     Proti 0    Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Výsledek hlasování:   Pro 7          Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č.5  bylo schváleno.

 

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Ing.Martin Šikola navrhl zvolit do funkce starosty pana Jiřího Ouhrabku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí starostou pana Jiřího Ouhrabku.

Výsledek hlasování:   Pro 7      Proti 0       Zdrželi se  0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

 

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: p. Soňa Hynková navrhuje zvolit do funkce místostarosty p. Ing. Ladu Balatkovou. P. Ing. Lada Balatková a p. Ing. Martin Šikola navrhují p. Soňu Hynkovou do funkce místostarosty. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ing. Martin Šikola upřesnil, že pokud z volby bude zřejmý hned výsledek hlasování o dalším kandidátovi se již nehlasuje. Jako první se hlasuje o navrhované kandidátce do funkce místostarosty p. Soně Hynkové.

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí místostarostou p. Soňu Hynkovou.

Výsledek hlasování:   Pro 5        Proti 0         Zdrželi se 2

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

*          *          *

Bod  4 - Zřízení finančního a kontrolního výboru:

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0     Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

 

 

Volba předsedy finančního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva p. Ing. Lada Balatková navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Michaelu Havlovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí předsedou finančního výboru p. Michaelu Havlovou. 

Výsledek hlasování :   Pro 6                Proti  0       Zdržel se 1

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Jiří Ouhrabka navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Ing. Martina Šikolu.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí předsedou kontrolního výboru p. Ing. Martina Šikolu.

hlasování:   Pro   6         Proti  0      Zdrželi se  1

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva p. Jiří Ouhrabka  navrhl zvolit členem kontrolního výboru p. Petra Štryncla a p. Jana Pleštila a členem finančního výboru p. Patrika Hynka a p. Vladimíra Labaje

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí členy kontrolního výboru p Petra Štryncla a p. Jana Pleštila.

hlasování: Pro 7       Proti  0     Zdrželi se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Maršovice volí členy finančního výboru p. Patrika Hynka a p. Vladimíra Labaje.

hlasování: Pro 7      Proti  0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

 

 

        BOD č. V – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů   

                           Zastupitelstva

 

Návrh usnesení :

 

 1. Zastupitelstvo obce Maršovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členůzastupitelstva takto:

           Místostarosta                                                     29 206,-Kč 

           Předseda výboru                                                 2 704,-Kč

           Člen výboru a člen zastupitelstva                      2 704,-Kč  

P. Mgr. Jitka Kočí může i nadále vykonávat funkci knihovnice. Zákon č. 128/2000 Sb.

§ 84/p (vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce).

 

 1. Zastupitelstvo obce Maršovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 29206,-Kč za měsíc. Odměnabude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

 

 1. Zastupitelstvo obce Maršovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)

zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.

           V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode     
           dne složení slibu.

hlasování: Pro 7     Proti  0       Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno       

 

                                                                 

 

       

 

 Bod č. VI – Diskuse

Nikdo z hostů ani zastupitelů obce se do diskuse nepřihlásil.

 

 

 

Závěr:

Pan starosta Jiří Ouhrabka poděkoval občanům a zastupitelům za účast a popřál zastupitelům hodně úspěchů, zdraví.

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:20 hodin.

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina
 2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
 3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
 4. Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva a uvolněného člena dle nařízení vlády

č. 318/2017.

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19.10.2022

 

Zapisovatel: Soňa Hynková

 

 

Ověřovatelé:        p. Ing. Lada Balatková dne 19.10.2022

                                 

                             p. Martin Bardyn dne 19.10.2022

 

                            p. Jiří Ouhrabka   dne 19.10.2022

 

 

 

Razítko obce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC MARŠOVICE č. 46801 Jablonec nad Nisou 8

 

 

U S N E S E N Í

 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Maršovice konaného dne 17.10.2022

 

I.

 

Zastupitelstvo obce Maršovice na svém ustavujícím zasedání

 

 

k o n s t a t u j e,

 

že 7 členů zastupitelstva obce složilo s l i b ( v souladu s ust. § 69 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.) z celkového počtu 7 členů ZO.

 

II.

 

Zastupitelstvo obce

 

u r č u j e   v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. k) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. –

       - jednoho neuvolněného místostarostu

      - jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva obce – starostu

 

v o l í  v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

 

-  starostu    p. Jiřího  Ouhrabku, nar. 19.1.1970, bytem Maršovice 117     

- místostarostku p.Soňu Hynkovou,nar. 26.1.1969, bytem Maršovice 84  

 

z ř i z u j e tříčlenný finanční a kontrolní výbor dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

 

u k l á d á    starostovi

 

 • svolat první řádné zasedání ZO v Maršovicích na pondělí 7.11.2022 od 17:00 hodin.
 • zpracovat jednací řád ZO v Maršovicích dle § 96 zákona o obcích č. 128/2000Sb.
 • vyhotovit zápis z ustavujícího ZO dle § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
 • na prvním řádném zasedání ZO zvolit další výbory a jejich členy ZO v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích č. 128/2000Sb.

 

 

Soňa Hynková                   Jiří  Ouhrabka

místostarosta                           starosta


nahoru